Select your country

Please select the country you live in

Villkor - SE - Circular Footwear Alliance
Logga in
Switch country
menu

VILLKOR OCH FÖRHÅLLANDEN CIRCULAR FOOTWEAR ALLIANCE (CFA)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS, BESTÄLLNING OCH KONTRAKT AV CFA-ARBETET

1 Allmänna bestämmelser

 • 1.1 I dessa allmänna villkor har följande villkor följande betydelser: “Allmänna villkor”: de nuvarande allmänna villkoren för försäljning, leverans, tilldelning och godkännande av arbete; “CFA”: det partnerskap som kunden gör affärer med, för nämnda aktivitet som handlas under namnet Circular Footwear Alliance (CFA); “Kund”: varje (potentiell) motpart till CFA; “Force majeure”: varje icke hänförbar brist på CFA som permanent eller tillfälligt förhindrar fullgörandet av avtalet, till exempel men inte begränsat till, sjukdom eller felaktig personalfrånvaro, krig, risk för krig, inbördeskrig, upplopp, strejk, uteslutning av arbetstagare, transportproblem, brist på råvaror, maskinskador, stöld, brand, strömavbrott och andra allvarliga funktionsstörningar, allt detta med avseende på CFA eller tredje part som anlitas av det “Standard”: situationen där konsekvenserna av att avtalet inte uppfylls inträffar, till exempel rätten till ersättning och rätten att säga upp avtalet.
 • 1.2 En term i singular inkluderar också plural och en term i plural inkluderar singular.

2 Tillämplighet

 • 2.1 De allmänna villkoren gäller alla erbjudanden, offert och erbjudanden från och till CFA och avtal med CFA (inklusive senare eller modifierade versioner därav), med avseende på försäljning och / eller leverans av varor, tilldelning, upphandling av arbete och allt andra handlingar och aktiviteter av CFA.

3 Upprättande av avtal

 • 3.1 Alla erbjudanden eller offert från CFA, oavsett form, är utan förpliktelser. Beställningar och godkännanden av erbjudanden från Kunden är oåterkalleliga.
 • 3.2 Ett avtal som CFA är part ingås endast (1) efter undertecknandet av avtalet och från och med den dag då båda parter undertecknar, eller med den faktiska onlinebeställningen, (2) i avsaknad av detta, genom en skriftlig order bekräftelse av CFA, och från dagen för CFA: s avsändande, (3) underlåtenhet, genom att CFA påbörjar den faktiska utförandet av arbetet av CFA, och från den dag då CFA börjar.
 • 3.3 Allmänna (köp) villkor för Kunden är uttryckligen inte tillämpliga, och en hänvisning till allmänna (köp) villkor för en tredje part eller avslag på de Allmänna villkoren kommer inte att vara effektiv.
 • 3.4 Endast CFA-personer som har tillräcklig fullmakt enligt handelsregistret kan företräda CFA. Ett avtal som ingåtts med en CFA-registrerad som inte är behörig att företräda kan bekräftas skriftligen av CFA. Muntliga åtaganden är inte bindande för CFA såvida det inte bekräftas skriftligt.
 • 3.5 Avvikelser från och ändringar av avtal och avvikelser från de allmänna villkoren är endast giltiga om de uttryckligen har avtalats skriftligen.

4 Priser

 • 4.1 Om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits, är alla priser i euro, exklusive omsättningsskatt. Om inget pris har avtalats förfaller ett rimligt pris; det priset kommer att ta hänsyn till de priser som vanligtvis förhandlas av CFA när avtalet ingås.
 • 4.2 Alla priser på varor är ab fabrik inklusive kostnader, till exempel kostnader för förpackning och transport men exklusive import och export.
 • 4.3 Om, efter erbjudandet eller avtalets ingående, en förändring inträffar eller blir känd i de kostnadsbestämmande faktorerna eller om extraordinära kostnader uppstår eller blir kända, har CFA rätt att ändra det erbjudna eller avtalade priset i enlighet med detta. CFA kommer att informera kunden skriftligen om ändringen så snart som möjligt. I händelse av en förändring inom 3 månader efter avtalets ingående, har Kunden rätt att upplösa avtalet. Kunden måste skriftligen meddela CFA om upplösningen inom åtta dagar efter att han mottagit prisändringsmeddelandet, om inte avtalet med prisökningen kommer att gälla.
 • 4.4 Om inget pris har avtalats för ytterligare arbete har CFA rätt att debitera kunden för ytterligare arbete till ett pris baserat på priset för det ursprungligen avtalade arbetet.

5 Betalning

 • 5.1 Om inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits kommer alla betalningar att ske kontant efter CFA: s val vid leverans eller senast inom sju (7) dagar efter leverans. Alla betalningar görs efter CFA: s val på CFA: s kontor eller till ett konto som ska utses av CFA.
 • 5.2 Kunden får aldrig tillämpa ett avdrag, tillfälligt upphävande eller kvittning eller införa en bilaga till CFA.
 • 5.3 CFA har alltid rätt till efter
 • 5.4 Om olika fakturor, kostnader eller räntor är utestående, har CFA rätt att dra av mottagna betalningar först mot alla kostnader, sedan mot eventuella räntor och sedan först mot den äldsta fakturan, oavsett den destination som Kunden har gett betalningen.
 • 5.5 Om kunden inte betalar inom giltig tid, kommer den att vara i strid med lagstiftningen och kommer att vara det lagstadgade kommersiella intresset som avses i art. Från dagen efter den sista dagen av termin. 6: 119a BW och alla rättegångskostnader och utomrättsliga kostnader i samband med insamlingen av fordran. De utomrättsliga inkassokostnaderna anses uppgå till minst 15% av fordran, med ett minimum av 250 EUR. Alla CFA-fordringar på kunden är omedelbart förfallna och betalas i händelse av konkurs, betalningsstopp, likvidation eller avstängning av kundens företag, och om bilagan som pålagts kunden inte upphävs inom rimlig tid.

6 Överensstämmelse med avtalet från CFA

 • 6.1 I den mån CFA: s överensstämmelse med avtalet, till exempel typen av tjänster som tillhandahålls av CFA och arten och kvaliteten på de material och resurser som CFA använder vid genomförandet av avtalet, inte uttryckligen har avtalats skriftligen detta kommer CFA att bestämma.
 • 6.2 CFA har rätt att fullgöra avtalet genom delleveranser eller partiella föreställningar, såvida inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits. I händelse av delleveranser eller partiella prestationer har CFA rätt att fakturera för denna delleverans eller delprestanda.

7 Leverans

 • 7.1 Varor räknas som levererade när de är klara för leverans, allt detta efter att Kunden har meddelats skriftligen. Prestanda som inte finns vid leverans av varor anses ha levererats efter att arbetet har slutförts.
 • 7.2 CFA bestämmer förpackningsmetoden, såvida inget annat skriftligt avtalats. Förpackningar tas endast tillbaka om CFA så önskar.

8 Prestationstid

 • 8.1 Prestationstid är den tid som anges av CFA i dess bekräftelse, eller den överenskomna tiden eller perioden för CFA: s efterlevnad. Den här tiden är alltid ungefär, såvida inte parterna uttryckligen skriftligen överens om att det finns en strikt tidsfrist.
 • 8.2 Prestationstiden är baserad på de omständigheter som var tillämpliga vid tidpunkten för avtalets ingående och på förväntningen om att tredjeparts skyldigheter gentemot CFA ska fullgöras i rätt tid och fullständigt. Om en fördröjning inträffar till följd av en förändring av de ovannämnda omständigheterna och / eller på grund av att underleverantörernas prestanda som är nödvändiga för genomförandet av avtalet inte levereras i tid förlängs prestationstiden vid behov.
 • 8.3 Utan att det påverkar bestämmelserna i föregående stycke kommer prestationstiden att förlängas med den fördröjning som uppstår från CFA: s sida till följd av att kunden inte uppfyller någon skyldighet som följer av avtalet eller som ett resultat av bristen på samarbete. av Kunden med avseende på genomförandet av avtalet.

9 Risk

 • 9.1 Omedelbart efter att en vara har levererats och i vilket fall som helst efter att varan har lämnat CFA: s lokaler bär kunden risken för varan, till exempel risken för all direkt och indirekt skada som kan orsakas eller av denna vara , förutom i den mån det kan hänföras till avsikt eller grov vårdslöshet från CFA.
 • 9.2 Transport sker på CFA: s bekostnad och risk, även när det gäller betalningar och / eller returförsändelser. Om kunden inte får en vara (i tid) kommer kostnaderna för lagring och förvaring och ytterligare kostnader för CFA att bäras av kunden.
 • 9.3 Skador på varorna orsakade av förstörelse av förpackningen sker på kundens bekostnad och risk.

10 Behåll av äganderätten

 • 10.1 Äganderätten till levererade eller levererade varor överförs endast till Kunden när CFA har uppfyllts, allt vad Kunden är skyldig för varor som levereras eller levereras enligt avtalet eller också utförs på uppdrag av förvärvaren enligt ett sådant avtal. eller arbete som ska utföras, samt med avseende på anspråk på grund av brister i fullgörandet av sådana avtal. Kunden ger CFA rätt att samla in de ovannämnda fordringarna oberoende av tredje part i händelse av Kundens standard.
  I händelse av att kunden inte uppfyller någon skyldighet är CFA oåterkalleligt bemyndigad att återta ägandet av sina tillhörigheter.
 • 10.2 CFA har rätt att avbryta leveransen av alla varor som CFA förvarar för Kunden tills Kunden har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet gentemot CFA. I händelse av avstängning har CFA rätt att debitera kunden för lagringskostnaderna.

11 Suspension and dissolution

 • 11.1 CFA har rätt att i följande fall avbryta genomförandet av avtalet i högst 6 månader och / eller att upplösa avtalet helt eller delvis utan föregående meddelande eller meddelande om försummelse och utan att CFA är skyldigt att betala något ersättning:
  vid överträdelse av avtalet till följd av Force Majeure från CFA: s sida;
  om kunden inte, inte korrekt eller inte i tid följer någon skyldighet som uppstår för honom från det avtal som ingåtts med CFA eller relaterade avtal, eller om det finns god grund för rädsla för att kunden inte eller inte kommer att kunna uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter gentemot CFA;
  i händelse av konkurs, betalningsstopp, avstängning, likvidation av kunden, samt om en bilaga debiteras kunden och denna bilaga inte upphävs inom rimlig tid;
  vid överföring av kundens verksamhet.

12 Inspektion; brister från CFA: s sida

 • 12.1 Kunden är skyldig att noggrant inspektera leveranser och utförande av arbeten och uppdrag omedelbart efter mottagande eller slutförande.
 • 12.2 Klagomål beträffande synliga brister måste göras inom åtta dagar från mottagandet av varan eller slutförandet av arbetet eller uppdraget; klagomål avseende ofullständiga leveranser inom två dagar efter mottagandet av varorna, båda uteslutande med ett rekommenderat brev riktat till CFA, i händelse av att villkoren överskrids, kundens rätt till defekter och eventuellt ansvar och garanti för CFA förfaller. Klagomål avseende en del av det levererade varan berättigar inte Kunden att vägra eller avvisa en hel sats.
 • 12.3 Rättsliga anspråk avseende brister måste göras inom sex månader efter det aktuella och giltiga klagomålet på grund av förverkande.
 • 12.4 Brister i vilka klagomål har gjorts i tid och lagligt giltigt sätt kommer att repareras av och på bekostnad av CFA inom rimlig tid efter klagomålet. CFA har emellertid rätt att upplösa avtalet för vilket ett klagomål har gjorts, helt eller delvis, och är då endast skyldig att återbetala priset helt eller delvis, och inte att ersätta någon skada.
 • 12.5 Kunden har inte rätt att klaga på brister som helt eller delvis är resultatet av:
  bristande uppfyllande av kunden eller av tredje part av regler som är associerade med CFA: s användning av de levererade varorna, samt den förutsebara normala användningen;
  tillämpningen av statliga föreskrifter om arten eller kvaliteten på det använda materialet;
  varor, arbetsmetoder och konstruktioner, i den mån de tillämpas på kundens uttryckliga instruktion, liksom av medel eller varor som levereras av eller på uppdrag av kunden.
 • 12.6 Om Kunden inte, inte korrekt eller inte i tid uppfyller någon skyldighet som uppstår för honom från det avtal som ingåtts med CFA, eller från ett relaterat avtal, har Kunden inte rätt att klaga på dessa avtal.
 • 12.7 Om kunden fortsätter att reparera eller har andra arbeten relaterade till de varor och tjänster som tillhandahålls utan CFA: s skriftliga förhandsgodkännande, har kunden inte rätt att klaga på dessa avtal.

13 Fel i CFA

 • 13.1 CFA kommer aldrig att vara misligholdt innan kunden uttryckligen skriftligen har förklarat CFA och har begärt att bristen ska åtgärdas inom en rimlig tidsperiod och denna rimliga period har löpt ut.
 • 13.2 CFA kommer aldrig att vara i fallissemang om underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter är ett resultat av Force Majeure.
 • 13.3 CFA är aldrig i fallissemang angående brister under den tid det har möjlighet att reparera bristerna enligt artikel 12.
 • 13.4 CFA är aldrig i fallissemang angående brister med avseende på vilka kunden inte har rätt att klaga.

14 Garanti

 • 14.1 CFA garanterar att de varor och tjänster som tillhandahålls är av hög kvalitet. Om brister ändå uppstår kommer CFA att reparera dem (eller låta reparera dem) efter mottagandet av den ursprungliga beställningen, eller återbetala fakturavärdet, exklusive moms, till kunden, på CFA: s fritt val.
 • 14.2 Garantin har en löptid på två månader efter leverans till kunden, förutsatt att tillverkningsdatumet är högst 6 månader före inköpsdatumet och – om tillämpligt – kunden eller slutanvändaren har lämnat in mer än två månader efter sitt köp med eller CFA.
 • 14.3 Garantin ger aldrig Kunden rätt att reparera eller byta ut den. Alla garantier eller skyldigheter att ersätta CFA upphör om Kunden inte ger CFA möjlighet att reparera, ersätta eller ersätta.
 • 14.4 Garantin täcker inte defekter som helt eller delvis är resultatet av att användarinstruktioner inte följts, eller annat än den normala användningen eller avsedda användningen som föreskrivs av CFA, tillämpningen av någon myndighetsföreskrift om tjänsternas art eller kvalitet, av CFA av tredjeparts inblandade delar i den mån dessa tredje parter inte har gett någon garanti för CFA, miljö- eller klimatförhållanden eller andra yttre påverkan (naturligt eller genom mänskligt ingripande).

15 Ansvar för CFA

 • 15.1 Förutom bestämmelserna i artiklarna 12, 13 och 14 har kunden inget krav på CFA för brister i eller med avseende på varor och / eller tjänster som tillhandahålls av CFA.
 • 15.2 Skador som består av förlorad vinst eller minskat intäkter och all annan indirekt skada eller följdskada, såsom handelsförlust på någon ersättning eller böter som kunden är skyldig tredje part, kommer inte i något fall att vara berättigad till ersättning.
 • 15.3 CFA är inte skyldig att kompensera skada, i den mån skadans storlek överstiger nettofakturabeloppet, beräknat utan moms och kostnader, för den relevanta fakturan, som avser den prestanda som skadan inträffade.
 • 15.4 Om CFA inte är i fallissemang, liksom beträffande och angående den period som CFA ännu inte har fallerat, har kunden inte rätt till ersättning för skada.
 • 15.5 CFA är aldrig skyldig att kompensera skada bestående av eller relaterad till:
  kränkning av patent, licenser och / eller andra rättigheter för tredje part som ett resultat av användningen av data som tillhandahålls av eller för kundens räkning;
  bristande eller olämpliga ämnen, material och produktionsmedel och processer som används på kundens begäran.
 • 15.6 Alla råd, meddelanden, uttalanden om kapacitet / resultat av varor som ska levereras eller arbete som ska utföras av CFA tillhandahålls av CFA är utan förpliktelser och tillhandahålls som icke-bindande information. CFA ger inga garantier i detta avseende.

16 Anspråk från tredje part

 • 16.1 Kunden är skyldig att skada CFA med avseende på alla anspråk från tredje part, inklusive fordringar baserade på produktansvar, i samband med CFA: s genomförande av avtalet, oavsett orsak, samt mot alla kostnader som uppstår för CFA från detta.
 • 16.2 Vid lån eller tillhandahållande av anställda i CFA är kunden skyldig att ersätta och ersätta CFA med avseende på alla anställdas anspråk med avseende på arbetsolyckor som sker utanför CFA: s områden och med avseende på alla anspråk från tredje part som är baserade på fel som begås av dessa underordnade utanför områdena CFA.

17 Material tillgängliga

 • 17.1 Om kunden gör CFA-objekt tillgängliga för bearbetning, bearbetning, reparation, inspektion eller på annat sätt innehas dessa poster av CFA på kundens bekostnad och risk, med förbehåll för grov oaktsamhet från CFAs sida. Kunden själv måste säkerställa adekvat försäkring för dessa artiklar.
 • 17.2 För material som CFA tillhandahåller kunden, måste kunden betala en hyresavgift till CFA, såvida inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits.

18 Industriell och immateriell egendom

 • 18.1 Erbjudanden från CFA, samt ritningar, beräkningar, anteckningar och anteckningar, beskrivningar, modeller, verktyg etc. som produceras eller tillhandahålls av CFA, förblir CFAs egendom, oavsett om kostnader har debiterats för detta.
 • 18.2 De immateriella och industriella äganderättigheterna med avseende på allt som CFA tillverkar, implementerar eller tillhandahåller det för klienten tillhör och tillhör uteslutande CFA. På CFA: s första begäran kommer kunden att samarbeta med alla formaliteter (såsom undertecknande av en överföringshandling) som är nödvändiga för att skydda (ytterligare) CFA: s ställning som berättigad part.
 • 18.3 Informationen bakom konceptet, service, bearbetnings- och konstruktionsmetoder, produkter etc. förblir exklusivt för CFA, oavsett om kostnader har debiterats. =
 • 18.4 Kunden garanterar att, med undantag för fullgörandet av avtalet, den information som avses i artiklarna 17.1 och 17.2 inte kopieras, visas för tredje part, avslöjas eller görs tillgänglig för tredje part i någon annan form än med skriftligt tillstånd från CFA . sedan.
 • 18.5 Kunden är skyldig att iaktta sekretess beträffande alla CFAs företags- och produktionsuppgifter som de rimligen kan förvänta sig att CFA kräver konfidentialitet.

19 Övriga avsättningar

 • 19.1 CFA kan kvitta alla belopp som är skyldiga till Kunden eller företag som tillhör dess grupp mot sina fordringar på Kunden eller företag som tillhör dess grupp.
 • 19.2 Kunden har inte rätt att överföra hela eller delar av de rättigheter och skyldigheter som följer av avtal med CFA till tredje part utan CFA: s skriftliga förhandsgodkännande.
 • 19.3 Om en eller flera bestämmelser i ett avtal och / eller de allmänna villkoren visar sig ogiltiga eller om uppfyllandet inte kan krävas av någon anledning, förblir de övriga bestämmelserna i avtalet eller de allmänna villkoren i sin helhet tvinga. Parterna kommer att rådfråga varandra om det bästa sättet att genomföra omfattningen av den aktuella bestämmelsen, med förståelse för att kunden åtar sig gentemot CFA att nå en överenskommelse med CFA angående tillämpningen av en klausul, som båda innehåller omfattning om konsekvenserna för CFA visar så mycket överensstämmelse som möjligt med relevant bestämmelse.
 • 19.4 CFA kan också åberopa bestämmelser i ett avtal eller de allmänna villkoren om de inte har åberopat dem i tidigare fall eller vid tidigare tider. Bestämmelserna i dessa försäljningsvillkor gäller inte försäljning till konsumenter, i den mån de strider mot artikel 6: 236 i den nederländska civillagen, eller om det bedöms i lag att de strider mot artikel 6: 237 i den holländska civillagen.
 • 19.5 CFA kan inte vara skyldig att acceptera uppföljningsorder eller att betala ersättning om det inte gör det, såvida inte annat uttryckligen skriftligen har avtalats.
 • 19.6 Kunden är inte behörig att företräda CFA och är inte agent för CFA, såvida inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits.
 • 19.7 Holländsk lag är endast tillämplig på alla erbjudanden, erbjudanden och / eller avtal och andra juridiska förhållanden med CFA, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 10.1.
 • 19.8 Alla tvister, till exempel från eller som ett resultat av erbjudanden och / eller erbjudanden och / eller avtal som ingåtts med CFA och utfärdats av CFA, kommer i första hand att exklusivt avgöras av den behöriga domstolen i distriktet Limburg. Ändå har CFA rätt att ansöka till en annan behörig domstol.
 • 19.9 Endast den nederländska versionen av de allmänna villkoren är avgörande. …. Maj 2020 inlämnad till handelskammaren under nummer 57164371.